ملحقات ملفات "C"

قائمة بكل الملفات التي تبدأ بحرف "C"

الصفوف لكل صفحة:       من 1
ملحق الملف نوع الملف عدد الملفات المقترنة الملف الأكثر شيوعًا
CAB Archive 11758 DesktopTargetCompDB_en-gb.xml.cab
CACHE Temporary 743 subsys.cache
CAG Vector Image 1 POPULAR.CAG
CAMP Settings 10 D50.camp
CAP Data 3 atiumdva.cap
CDMP System 10 wscRGB.cdmp
CDP Game 1057 CDPGlobalSettings.cdp
CDR Vector Image 136 x_spray16.cdr
CER Internet Web 94 paragon.cer
CFG Developer 2360 com.vng.pubgmobile.cfg
CGM Vector Image 16 MS.CGM
CHK Data 3306 V01.chk
CHM Compiled HTML Help 2352 vcdHistory.chm
CHQ Windows Help 2 cpanel.chq
CHR 3D Image 22 charsettable.chr
CHS System 6 NOISE.CHS
CHT Game 5 NOISE.CHT
CI System 17 0001000C.ci
CLB System 12 R000000000007.clb
CLS Developer 18 MyClass.cls
CMB Data 62 EP0NCJ7M.CMB
CMD Windows NT Command Script 117 UnInstallAndRemoveUploader.cmd
CMF 3D Image 20 Segment4.cmf
CMS 16 chinese-Simp.cms
CNT System 98 VBA_ACC.CNT
CNV Dynamic Link Library 149 MSWRD832.CNV
COM Executable Application 138 hdlscom1.com
COMMENTS Data 12 machine.config.comments
COMPOSITEFONT Font 32 GlobalSansSerif.CompositeFont
CONF Settings 777 GenuineAutodeskService.conf
CONFIG Developer 2331 CMS.exe.config
CONTACT Data 2 Bill.contact
COV Page Layout 16 confident.cov
CPA CAD 7 iglhxa64.cpa
CPF Settings 1 ZIPCODES.CPF
CPI Video 21 852.cpi
CPL Dynamic Link Library 244 wscui.cpl
CPX Settings 14 First Punic War.cpx
CRMLOG 2 {02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}.{A235182F-72F8-435D-9000-0F56486BCA24}.crmlog
CRT Security Certificate 116 signing-ca-1.crt
CRWL Data 9 SystemIndex.1.Crwl
CS Developer 153 ApplicationConfigurationPage.cs
CSD Game 14 M1033DSK.CSD
CSG CAD 36 apps.csg
CSO 3D Image 7031 PersonaPShader.cso
CSV Data 9568 candycrush_no.csv
CTG Data 2 PUB60SP.CTG
CTY Game 10 Default.cty
CUR System 1353 cursor_arrow_v@2x.cur
CUSTOMDESTINATIONS-MS System 9 1b4dd67f29cb1962.customDestinations-ms
CW Page Layout 11 l1033.cw
CWL System 1 SAMPLE1.CWL
اكتشاف ملحقات الملفات الأخرى:   # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z