Αναπτύχθηκε από: Microsoft Corporation


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://products.office.com/en-us/microsoft-office-2013

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: https://www.microsoft.com/


Εκδόσεις Microsoft Office 2013 Professional

Τρέχουσα Έκδοση: (not specified)

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
(not specified) 4033 MUI CBS.log 2013-01-30 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το Microsoft Office 2013 Professional

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
INI desktop.ini 1 03/04/2020
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
TTF leelawad.ttf (not specified) 02/07/2020
TTF leelawdb.ttf (not specified) 02/07/2020
LOG setupact.log 13 03/26/2020
H WmiApRpl.h 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagwrn.xml 13 03/30/2020
XML diagerr.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 02/24/2020
INI PerfStringBackup.INI 2.2.4 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL BootCKCL.etl 1.1.4 02/24/2020
BIN ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 2.2.4 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL pidgenx.dll 14.0.370.400 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το Microsoft Office 2013 Professional
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το Microsoft Office 2013 Professional


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster