Αναπτύχθηκε από: Apple


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://www.apple.com/itunes/

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://www.apple.com/


Εκδόσεις Apple iTunes

Τρέχουσα Έκδοση: 12.10.1.4

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
12.10.1.4 2426 MUI CBS.log 2019-10-07 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το Apple iTunes

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
DAT SA.DAT 13 03/30/2020
LOG setupapi.dev.log 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagwrn.xml 13 03/30/2020
XML diagerr.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 02/24/2020
INI PerfStringBackup.INI 2.2.4 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL snapshot.etl 1.1.4 02/24/2020
BIN ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 2.2.4 03/30/2020
DAT perfc009.dat 2.2.4 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DAT perfh009.dat 2.2.4 03/30/2020
MAP MAPPING1.MAP 1.1.4 02/24/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το Apple iTunes
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το Apple iTunes


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster