Αναπτύχθηκε από: AOMEI Technology


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://www.ubackup.com/free-backup-software.html

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://www.aomeitech.com


Εκδόσεις AOMEI Backupper

Τρέχουσα Έκδοση: 5.3

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
5.3 1022 MUI jpn_boot.ttf 2019-10-08 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το AOMEI Backupper

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
TTF jpn_boot.ttf 14 03/04/2020
TTF wgl4_boot.ttf 14 03/04/2020
TTF kor_boot.ttf 14 03/04/2020
BIN bootfix.bin 11.5 01/29/2020
DAT SA.DAT 13 03/30/2020
INI WmiApRpl.ini 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagwrn.xml 13 03/30/2020
XML diagerr.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTEventLog-System.etl 1.1.4 02/24/2020
SYS msahci.sys 6.1.7601.17514 11/26/2019
DLL api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το AOMEI Backupper
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το AOMEI Backupper


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster