Αναπτύχθηκε από: Adaptec


Επισκόπηση Λογισμικού

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Λογισμικού: https://download.cnet.com/Adaptec-UDF-Reader-Driver/3000-2100_4-10021086.html

Επισκεφθείτε τον Ιστότοπο του Προγραμματιστή: http://www.adaptec.com/


Εκδόσεις Adaptec UDF Reader Driver

Τρέχουσα Έκδοση: 5.1.1.213

Έκδοση Λογισμικού Αριθμός Συσχετισμένων Αρχείων Δημοφιλέστερη Κατάληξη Δημοφιλέστερο Αρχείο Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Λειτουργικό σύστημα
5.1.1.213 1454 MUI setupact.log 2002-03-27 00:00:00  Windows 10

Κορυφαία Αρχεία Συσχετισμένα με το Adaptec UDF Reader Driver

Επέκταση Αρχείου Όνομα αρχείου Τελευταία Έκδοση Αρχείου Ημερομηνία Τελευταίας Διανομής Αρχείου
LOG CBS.log 1.1.4 02/24/2020
LOG setupact.log 13 03/26/2020
INI WmiApRpl.ini 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
XML diagerr.xml 13 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL EtwRTEventLog-Application.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTDiagLog.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL EtwRTEventLog-System.etl 1.1.4 02/24/2020
INI PerfStringBackup.INI 2.2.4 03/30/2020
DLL api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
ETL snapshot.etl 1.1.4 02/24/2020
ETL BootCKCL.etl 1.1.4 02/24/2020
BIN ShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 2.2.4 03/30/2020
BIN BootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin 1.1.4 02/24/2020
DLL api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DLL api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.16299.15 03/04/2020
DAT ntuser.dat 1.1.4 02/24/2020
DATA OBJECTS.DATA 1.1.4 02/24/2020
MAP MAPPING2.MAP 1.1.4 02/24/2020
Περιηγηθείτε σε Άλλα Αρχεία Συσχετισμένα με το Adaptec UDF Reader Driver
Καταλήξεις Αρχείων Συσχετισμένων με το Adaptec UDF Reader Driver


Δωρεάν Λήψη - Επίλυση ζητημάτων συσχετισμού αρχείων με το WinThruster