Microsoft Office

開發人員:Microsoft Corporation


軟體概述

前往軟體網站: https://www.office.com/

前往開發人員網站: https://www.microsoft.com/


Office 版本

當前版本: 2016

軟體版本 關聯檔案數 最常用副檔名 最常用檔案 最新發行日期 作業系統
2016 3530 MUI PowerPointMUI.XML 09/22/2015  Windows 10
2013 3530 MUI ExcelLR.cab 01/29/2013  Windows 8
2010 2585 XML ExcelMUI.msi 06/15/2010  Windows 7
2007 2486 INI SETUP.XML 01/30/2007  Windows Vista
2003 1783 DAT Microsoft Office InfoPath 2003.lnk 08/19/2003  Windows XP
XP 1782 HTM ntuser.dat.LOG 05/31/2001  Windows XP
95 856 LNK IconCache.db 08/24/1995  Windows XP

與 Office 關聯的排名靠前的檔案

副檔案名 檔案名 最新檔案版本 最新檔案發行日期
DLL MSDBGUI.DLL 7.0.9064.9122 05/31/2001
BTL VINAVBAR.BTL XP 05/31/2001
JS ANIMATE.JS XP 05/31/2001
CFG SECURE.CFG XP 05/31/2001
MID PARNT_03.MID 2003 08/19/2003
HLP SETUP.HLP XP 05/31/2001
PF MSIEXEC.EXE-E09A077A.pf 2010 06/15/2010
CONFIG entitypub.config 2010 06/15/2010
MSI 1f005.msi 2007 01/30/2007
XML PGLBL054.XML 2007 01/30/2007
XML CALENDAR.XML 2007 01/30/2007
DLL npMeetingJoinPluginOC.dll 15.0.4545.1000 01/29/2013
DLL CLVWINTL.DLL 12.0.4518.1014 01/30/2007
TLB VSHELP.TLB XP 05/31/2001
TLB MSTAG.TLB XP 05/31/2001
INF PROFILE.INF XP 05/31/2001
HXN MS.MSPUB.12.1033.hxn 2007 01/30/2007
GID ARTGALRY.GID 95 08/24/1995
MAP CANLAKES.MAP 95 08/24/1995
DAT US_HIWAY.DAT 95 08/24/1995
瀏覽與 Office 關聯的其他檔案
與 Office 相關聯的副檔名


免費下載 - 使用 WinThruster 修復檔案關聯問題